.

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมในหนังสือ PhoneGap


nodeJS
nodeJS_Mac
JDK
ApacheAnt
AndroidSDK
windowsPhoneSDK


ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์ซโค้ดในหนังสือ PhoneGap


phonegap-book-sourcecode